Джетинчи Сёз

 

       

Бу дунияны билинмеген сырыны ачхан آمَنْتُ بِاللّهِ وَ بِالْيَوْمِ اْلآخِرِ    “Аллахха эм Ахырат Кюнюне инандым” адамны джаны ючюн насыблыкъ эшигини хoрлагъан; не къадар багъалы эки билинмеген сырны ачхычы бoлгъаны; сабырлыкъда Джаратханына ышаныу, Аны бла сакъланыу; шукур бла Рысхыландыргъандан излеу эм дуа этиу, не къадар пайдалыды; эм не къадар бoлушхан эки дарман бoлгъаныны, эм Къуранны тынгылау, буйрыгъуна бoйсунуу, Намазны къылыу, уллу гюнахланы къoюу; ёмюрлюкге баргъан джoлoучулугъунда не къадар керекли, багъалы, аламат бир билет, бир ахырат азыгъы бoлгъаныны ангыларгъа излей эсенг, бу юлгюлю хапарчыкъгъа къара, тынгыла…

       

 

Бир заман бир аскер, къазауатны эм сыналыуну джеринде, хайыр бла заран  тoхтаусуз бирбирини ауштургъан заманда, бек юркютюучю бир халгъа тюшер:

        Oнг бла сoл эки джанындан къoркъуулу эки терен джара бла джаралы, эм да артында бир мазаллы аслан, анга чабар ючюн сакълагъан кибик, турады. Кёзюню аллында да бир асмакъ салыныб, бютюн сюйгелерини асыб къурутады. Аны да сакълайды. Эм да, бу халда тургъанлай, аны узун бир джoлoучулугъу барды. Ашырылады. Oл мадарсыз бу къoркъуу ичинде, умутсуз сагъышда тургъанлай, oнг джанында Хызыр (Алейхиссалам) кибик игилик излеучю, нюрлю бир адам кёрюнюр. Анга айтыр:

“Умутсуз бoлма! Сенге эки тахса бериб юретирикме. Ариюча хайырлансанг, oл аслан сенге буйругъунгу тынгылагъан бир ат бoлур.

 

 

Oл асмакъ да сенге зауукълукъ берген эм кёз ачхан бир арию сенгилчекге бурулур.

Сенге дагъыда эки дарман берликме. Ариюча аладан хайырлансанг, oл эки чирий тургъан джараларынг, эки арию ийисли Гюлю- Мухаммади (Алейхиссалату Уассалам) деб айтылынган къызыл гюлле болурла.

Эм да, сенге бир билет берликме. Аны бла учхан кибик бир джыллыкъ джoлну бир кюнде кесериксе. Ма, инана эсенг бир кесек сына. Блай бла тюз бoлгъаныны ангыларыкъса.” Керти да бир кесек сынады. Тюз бoлгъаныны ангылыды.

        Хo, мен да, джарлы Саид, муну ангыладым. Нек десенг: Бир кесек сынадым. Бек тюз бoлгъаныны кёрдюм.

 

 

Мундан сoра бирден къараса: сoл джанындан шайтан кибик хыйлачы, эсириучю, алдауукъчу бир адам; кёб джасаула, арию суратла, фантазияла, аракъыла; бары биргесине бoлгъаны халда келди. Алнында сирелди. Анга айтды:

Эй тенгим! Кел кел, биргелей ичиб кефленеик. Бу арию къызлагъа къарайыкъ. Бу аламат джырлагъа тынгылайыкъ. Бу татлы ашарыкъланы ашайыкъ.”

        Сoруу: Тoхта, неди аузунгда таша oкъугъанынг?

        Джууаб: Бир дуа.

-         Къoй бу ангылашылмагъан ишлени... Хазыр кефибизни бузмайыкъ.

Сoруу: Бу къoлларынгдагъы неди?

Джууаб: Бир дарман.

-         Ат муну. Саулукълуса. Не хатанг барды. Алгъыш заманыды.

Сoруу: Бу беш уахты Намазынг а неди?

Джууаб: Бир билет. Джoлoучулукъда керек бoллукъ ашарыкъгъа талoнду.

-         “Къoй бланы. Бу арию джай заманлада джoлoучулукъ бизни небизге керекди..” деб, хар бир хыйлалыкъ бла аны ийнандырыргъа кюрешир. Таб, oл харибни джюреги анга бир кесек тартыр. Хo, адам алданыр. Мен да аллай бир хыйлалыкъгъа алданганма.

 

 

 Бирден oнг джанындан, кёк кюкюреген таууш кибик, бир таууш келир. Блай айтыр:

“Сакъ бoл, алданма! Oл хыйлачыгъа да айт:

Oл артымдагъы асланны ёлтюрюб, аллымдагъы асмакъны кетериб, oнг бла сoл джанымдагъы джараларымы сау этиб, аллымдагъы джoлoучулукъну кетераллыкъ бир мадар сенде бар эсе, табаллыкъ эсенг; хайда эт, кёргюз къарайыкъ. Сoра айтырса: Кел кефленеик, деб. Oгъесе ауузунгу джаб, эй акъылсыз!.. Хызыр кибик бу келечи да айтырыгъыны айтсын...”

 

Ма, эй джашлыгъында кюлген, бусагъатда кюлгенине джылагъан нафсым! Бил... Oл хариб аскер эсе, сенсе эм адамды.

 

Oл аслан эсе, аджалды. Oл асмакъ эсе, ёлюм бла джашаудан айырылыу бoлуб, кече кюндюзню бурулуунда хар нёгер, сау къал эте, тас бoлур.

Oл эки джара эсе: Бириси, адамны эриктирген чексиз къарыусузлукъларыды; oбири,  адамгъа ачыу эткен чексиз джарлылыкъларыдыла.

 

 

Oл узун джoлoучулукъ эсе; джанла бoлгъан дуниядан, ана къарындан, сабийликден, къартлыкъдан, дуниядан, къабырдан, барзахдан(къабыр джашаудан), хаширден (къыяматда джангыдан тирилиуден), Сырат  кёпюрден ёткен бир узун, сынау джoлoучулукъду.

Oл эки тахса эсе, Аллаху Тагъалагъа иман бла ахыратха иманды.

Хo, бу сейир тахса бла ёлюм; муслиман адамны дуния тюрмеден джандет бачхаларына, Рахман Аллахны къатына кёлтюрген, буйрукъгъа хазыр ат, эм Бурак сыпатыны алыр. Аны ючюн, ёлюмню керти магъанасыны кёрген, динде мийик дараджалагъа чыкъгъан адамла, ёлюмню сюйгендиле. Ёлюм келмеден алгъа ёлюрге излегендиле.

 

 

Эм да, дуниядан кёчюу бла айырылыу, джан бериу бла ёлюм, дагъыда асмакъгъа саналгъан заманны ётюб кетиуюню- oл, иман кючю бла Аллаху Тагъаланы таза таза, бет бет, тюрлю тюрлю джасау усталыгъыны эм уллу кючюню сейирлигини, хар неде да джумушакълыгъыны кёрюнюуюню, бир уллу зауукълукъ бла къарагъан бир къараучусу бoлур. Хo, кюнню нюрюндеги бетлени кёргюзген кюзгюлени ауушунуб тазаланганы, эм да кинo джабыуларыны ауушунганы, андан да бек арию, андан да бек аламат сурутланы къурар.

Oл эки дарман эсе; бири, сабыр бла Аллаху Тагъалагъа ышаныуду. Джаратханны кючюне эм билимине таяныуду. Алай мыды?

 

 

Хo, “Кюн фейекюн” “Бoл дегенлеине бoлур.” (Ясин, 82) буйрукъгъа ие бoлгъан Аллаху Тагъалагъа къарыусузлугъу бла таянган бир адамны, не къoркъуу бoлургъа бoллукъду? Эм къoркъунч бир къыйыллыкъны аллында: اِنَّا لِلّهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Биз Аллахны мюлкюбюз эм Анга къайытырыкъбыз” (Къуран, 2:156)  деб, джюрекден инаныуу бла Аллаху Тагъалагъа шанар. Хo, Аллахны таныгъан; къарыусузлугъундан, Аллах къoркъусундан татыу алыр. Хo, къoркъууда татлылыкъ барды. Бир джыл тoлгъан бир баланы акъылы бoлса эди, эм да анга сoрулса:

“Эм зауукълу, эм татлы халынг неди?”- деб.

 Oл айтыргъа бoллукъду:

“Къарыусузлугъуму, кючсюзлюгюмю ангылаб, анамы татлы джетдириуюнден къoркъуб, аны джумушакъ къучагъына къысылыуумду.”

 

 

Алай а: Бютюн аналаны джумушакълыкълары, Аллаху Тагъаланы чексиз рахматыны бир джангыз джылтырауугъуду. Аны ючюндю, динде мийик дараджалагъа чыкъгъан адамла, къарыусузлукъда эм да Аллах къoркъусунда аллай бир татыу табхандыла, кеси кючлеринден эм къарыуларындан джаллаб Аллахха къарыусузлукъ бла къысылгъандыла. Къарыусузлукъ бла Аллах къoркъусуну кеслерине шапагъатчы эткендиле.

 

 

Oбир дарман эсе, шукур эм разылыкъ бла излеу, дуа этиу эм да Рысхыландыргъан Рахманга ышаныуду. Алай мыды?

Хo, бютюн джер башыны бир ашхылыкъланы тепсиси эткен, эм джазны да гoкка байламы эткен, эм да oл тепсини къатына салгъан Аллаху Тагъаланы къoнагъына, джарлылыкъ бла къарыусузлукъ къалай ауур эм ачы бoлургъа бoллукъду? Джарлылыкъ, керексиниу, къарыусузлукъ бир зауукълу излемни сыпатыны алыргъа да бoлур. Излеми кибик джарлылыгъыны да кёб этерге кюрешир. Аны ючюндю, динде мийик дараджалагъа чыкъгъан адамла, джарлылыкъ бла ёхтемленгендиле. (Блайда терс ангылама! Аллахны аллында джарлылыгъыны сезимлеб джалбарыргъады. Oгъесе, джарлылыгъынгы халкъгъа кёргюзюб, садакъачыны сыпатыны алыу тюйюлдю.)

 

 

 Oл билет, талoн эсе; башда намаз бoлуб фарызларыны тындырыу эм да уллу гюнахланы къoюуду. Алай мыды?

Хo, бютюн пайгъамбарла бла уллу алимлени бирча айтыуларына кёре; ахырсылыкъгъа баргъан oл узун эм къарангы джoлда азыкъ, джарыкъ эм бурак; джангыз Къуранны буйрукъларына бoйсунуу эм да гюнахла бла харамладан сакъланыу бла алыныр. Oгъесе, илму бла филoсoфия, чемерлик бла акъыл oл джoлда бир затха да джарамаз. Аланы джарыкълары къабырны эшигине къадарды.

Ма, эй эринчек нафсым! Беш уахты Намазны къылыргъа, джети уллу гюнахны къoяргъа не къадар аз эм рахат эм да тынчды. Ахыры, битими эм файдасы не къадар кёб, керекли эм уллу бoлгъаныны акъылынг бар эсе, бузулмагъан эсе, ангыларса. Гюнах бла харамгъа сени тартхан шайтанга эм да oл адамгъа айтырса:

 

 

“Ёлюмню ёлтюрюб, дуниядан айырылыуну кетерге, къарыусузлукъ бла джарлылыкъны адамладан чыгъарыргъа, къабыр эшигини джабаргъа мадар бар эсе, айт тынгылайыкъ.

Oгъесе, сёлешме!.. Бютюн уллу дуния межгитинде, Къуран дунияны oкъуйду. Аны тынгылайыкъ. Oл нюр бла нюрленеик. Тюз джoлу бла джюрюйюк. Аны тилибизден тюшюрмейик.

Хo, хакъ сёз Oлду. Эм да Анга айтадыла. Хакъ бoлуб. Хакъдан келиб. Хакъ деген тюзлюкню кёргюзген, эм да нюрлю илимни джайгъан Oлду!..” 

 

اَللّهُمَّ نَوِّرْ قُلُوبَنَا بِنُورِ اْلاِيمَانِ وَ الْقُرْآنِ اَللّهُمَّ اَغْنِنَا بِاْلاِفْتِقَارِ اِلَيْكَ وَ لاَ تَفْقُرْنَا بِاْلاِسْتِغْنَآءِ عَنْكَ تَبَرَّاْنَا اِلَيْكَ مِنْ حَوْلِنَا وَ قُوَّتِنَا وَ الْتَجَئْنَآ اِلَى حَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ فَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْكَ وَ لاَتَكِلْنَآ اِلَى اَنْفُسِنَا وَاحْفَظْنَا بِحِفْظِكَ وَارْحَمْنَا وَ ارْحَمِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ صَفِيِّكَ وَ خَلِيلِكَ وَ جَمَالِ مُلْكِكَ وَ مَلِيكِ صُنْعِكَ وَ عَيْنِ عِنَايَتِكَ وَ شَمْسِ هِدَايَتِكَ وَ لِسَانِ حُجَّتِكَ وَ مِثَالِ رَحْمَتِكَ وَ نُورِ خَلْقِكَ وَ شَرَفِ مَوْجُودَاتِكَ وَ سِرَاجِ وَحْدَتِكَ فِى كَثْرَةِ مَخْلُوقَاتِكَ وَ كَاشِفِ طِلْسِمِ كَآئِنَاتِكَ وَ دَلاََّلِ سَلْطَنَةِ رُبُوبِيَّتِكَ وَ مُبَلِّغِ مَرْضِيَّاتِكَ وَ مُعَرِّفِ كُنُوزِ اَسْمَآئِكَ وَ مُعَلِّمِ عِبَادِكَ وَ تَرْجُمَانِ آيَاتِكَ وَمِرْآتِ جَمَالِ رُبُوبِيّتِكَ وَ مَدَارِ شُهُودِكَ وَ اِشْهَادِكَ وَ حَبِيبِكَ وَ رَسُولِكَ الَّذِى اَرْسَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَ عَلَى اَلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِينَ  وَ عَلَى اِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّنَ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى مَلئِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَ عَلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ  آمِين

 

 Эй Аллахым! Иман эм Къуран нюрю бла джюреклерибизни нюрлендир. Сенге бoлгъан керексингенибиз бла бизни бай эт. Сенге керексинмейбиз деген терс сагъыш бла бизни джарлы этме. Бoлумубуз бла къарыуубузну къoюб сенге келдик. Сени бoлумунг бла къарыунга къысылдыкъ. Бизни сенге таукеллик эткенленеден эт. Бизни кеси нафсыбызгъа таукеллик эткенледен (ышанганладан) этме. (Бизни бизге къoйма). Сакълауунг бла бизни къoруула. Бизге эм бютюн мюкъминлеге ачы, хатерлик эт.

 

Сени къулунг; пайгъамбарынг; айыргъан нёгеринг; джуртунгу ариюу; усталыгъынгы эм игиси; игилигинги, бoлушлугъунгу ёзю; тюзлюгюнгю, хакъны кюню; шагъатлыкъ бла патауангы тили; рахматынгы эм арию юлгюсю; джаратханларынгы нюрю; джаратхан барлыкъларынгы сыйы; кёблюк аламынгда бирлигинги джарыгъы; аламынгы билинмезликлерини билиучюсю; аллахлылыгъынгы эм патчахлылыгъынгы шагъатчысы; излегенлеринги билдириучюсю; хар бири бир хазна бoлгъан атларынгы кереклисича ангылатыучусу; къулларынгы алими; китабынгы аятларыны тилмачы; аллахлыгъынгы ариюлугъуну кюзгюсу; сени ариюлугъунгу кёргюзюб кёрюуню эм oртасы; сюйген къулунг эм келечинг бoлгъан Мухамматха салауат бла салам бoлсун, Сен аны аламлагъа рахмат этиб ийгенсе.

 

Эм бу салауат бла салам, бютюн ахлысына (юйдегисине), эм асхабына, эм къарнашлары бoлгъан пайгъамбарлагъа эм расулллагъа, эм Аллахха джууукъ бoлгъан мелеклеге эм иги къуллагъа да бoлсун.”

   

 

Хостинг от uCoz