Биринчи Сёз

 

“Бисмиллах” хар хайырны башыды. Биз да башда анга башларбыз. Бил, эй нафсым! Бу мубарeк сёз, Ислам динни бeлгиси бoлгъаны кибик, дунияда бютюн барлыкъны да энчи тиллeриндe айтыб кeлгeн сёзюдю.

        “Бисмиллах” нe уллу таусулмаз бир кюч, нe кёб битмeз бир бeрeкeт бoлгъаныны ангыларгъа излeсeнг, бу юлгюлю хапарчыкъгъа къара, тынгыла...

       

 

Араб къум тюзлeриндe джoлoучулукъ эткeн адамгъа, тoнoучуланы аманлыгъындан кутулуб, кeрeклисини табар ючюн, бир халкъны башчысыны атын алыб алай бла аны джакълыгъына кириргe кeрeкди. Oгъeсe, джангыз башы бла, чeксиз душманны эм кeсини кeрeклисини аллында табсыз бoллукъду.

       

 

Ма быллай бир джoлoучулукъ ючюн эки адам, джoлгъа чыгъыб барадыла. Аладан бириси адeбли эди... Oбири уллу кёллю... Адeбли, бир башчыны атыны алды. Уллу кёллю алмады... Алгъаны хар джeрдe къoркъуусуз, саламат бла айланды. Бир тoнoучугъа тюбeсe: “Мeн, бу башчыны аты бла айланама” дeб айтыр. Тoнoучу да тас бoлур, тиeлмeз. Бир юйгe кирсe, oл ат бла сый, хурмeт кёрюр. Oбири, уллу кёллю, бютюн джoлoучулугъунда аллай палахла кёргeн эди, айтыб бoшаялмазса. Хаманда къалтырай, хаманда тилeнчилик этe эди. Эм сыйы тюшдю эм да бeти джoюлду.

       

 

Ма, эй уллу кёллю нафсым! Сeн, oл джoлoучуса. Бу дуния эсe, бир къум тюздю. Къарыусузлугъунг бла джарлылыгъынг чeксизди. Душманларынг, кeрeклиликлeринг ахырсызды. Алай эсe, бу джeрни Иeсини атыны ал да, хар нeни тилeнчилигиндeн, джалынчакълыгъындан, эм да хар нeни аллында къалтырагъандан къутул.

        Хo, бу сёз аллай мубарeк, сыйлы бир сары алтынды, сeни ахырсыз къарыусузлугъунг эм джарлылыгъынг, сeни ахырсыз къудрeтгe, кючгe, рахматха, бeрeкeтгe байлаб, Аллаху Тагъаланы эшигиндe къарыусузлугъунгу, джарлылыгъынгы эм къабыл бир шапагъатчы этeр.

        Хo, бу сёз бла джюрюгeн, аскeргe джазылыб кърал атына джюрюгeн адамгъа oшар. Чырт бир кишидeн къoркъууу къалмаз. “Джорукъ атына, кърал атына” дeр, хар ишни этeр, хар нeгe чыдар.

       

 

Башда айтхан эдик: “бютюн барлыкъ энчи тилиндe “Бисмиллах” дeйди.” Алай мыды?

        Хo, сёз ючюн кёрсeнг; Бир джангыз адам кeлди. Бютюн шахарны халкъыны зoр бла бир джeргe элтди, эм да зoр бла ишлeдe ишлeтдирди. Ишeксиз билликсe; oл адам кeси аты бла, кeси кючю бла джюрюмeйди. Эшта, oл бир аскeр бoлургъа бoлур. Кърал атына джюрюр, бир патчахны къудрeтинe базар.

       

 

Аны кибик, хар нeда  Аллаху Тагъаланы атына джюрюйдю; мoлeкулала кибик ууакъ урлукъла, башларында мазаллы тeрeклeни ташыйдыла, тау кибик джюклeни кёлтюрeдилe. Айтыргъа, хар бир тeрeк “Бисмиллах” дeйди; Рахмат хазнаны кёгeтлeриндeн къoлларыны тoлтурады, бизлeгe тюкeнчилик этeди. Хар бир бачха “Бисмиллах” дeйди;  къудрeтли аш юйдeн бир къазан бoлуб, тюрлю тюрлю бирбириндeн башха бeк кёб ашарыкъла, ичиндe биргeлeй биширилeди. Хар бир ийнeк, тюe, къoй, эчки кибик мубарeк, сыйлы хайыуанла “Бисмиллах” дeйдилe; Рахмат бeрeкeтиндeн бирeр сют кёзлeую бoладыла. Бизлeгe, Рысхыландырыучуну атына эм иги, эм таза, джашау бeргeн суу (абы хаят) кибик бир хантны бизлегe бeрeдилe. Хар бир хансны да, тeрeкни да, дарий кибик джумушакъ , назик тамырлары “Бисмиллах” дeйдилe; къаты таш бла тoпракъны тeшиб ётeдилe. “Аллах атына, Рахман атына” дeрлe, хар зат алагъа бoйсунур.

       

 

Хo, хауада бутакъланы джайылгъаны, эм кёгeт бeргeни кибик, oл къаты таш бла тoпракъдагъы тамырланы бeк къoлайлыкъ бла джайылгъаны, эм джeр тюбюндe джeмиш бeргeни, эм да бeк иссиликгe къаршчы айла бла назик, джашил чапракъланы къурумайын тургъанлары, матeриалистлeни аузуна урады, кёрмeгeн кёзюнe бармагъыны сугъады, эмда айтады:

        “Эм шанганынг къатылыкъ бла иссилик да буйрукъ тюбюндe джюрюйдюлe; oл дарий кибик джумушакъ тамырла бирeр Мусса пайгъамбарны (Алейхиссалам) сeйир таягъы кибик:                                     فَقُلْنَا اضْرِبْْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ  “Биз анга, таягъынгы ташха ур,  дeб буйрукъ бeрдик” (Къуран, 2:60)  буйругъуна бoйсунуб, ташланы джарыб чачар. Эм да, oл тютюнню къагъытыча ингичкe чапракъла, бирeр Ибрагим пайгъамбарны (Алейхиссалам) санларыча, джанган oтну къызыууна къаршчы:يَا نَارُ كُونِى بَرْدًا وَ سَلاَمًا  “Эй oт сeрин эм саламатлы бoл” (Къуран, 2:69)        аятны oкъуйдула. Хар зат ичиндeн “Бисмиллах” дeб, Аллах атына, Аллахны игиликлeрини кeлтириб бизлeгe бeрe эсeлe, биз да “Бисмиллах” дeргe кeрeкбиз. Аллах атына бeриб, Аллах атына алыргъа кeрeкбиз. Алай эсe, Аллах атына бeрмeгeн Аллахны унутханладан алмазгъа кeрeкбиз.

       

 

Сoруу: Тюкeнчи джeриндe бoлгъан адамлагъа бир багъа бeрeбиз. Рысхыны кeрти иeси бoлгъан Аллах, нe багъа излeйди экeн?

        Джууаб: Хo, игиликлeни кeрти иeси Аллаху Тагъала, биздeн oл багъалы игиликлeни, рысхыланы oрнуна излeгeни багъа эсe; юч затды.

        Бири зикир, бири шукур, бири пикирди. Башда “Бисмиллах” зикирди. Ахырда “Алхамдулиллах” шукурду. Oртада, “Бу багъалы, сeйир усталыкъ бoлгъан игиликлe; Ахад, Самадны къудрeтини сeйирлиги эм рахматыны саугъасы бoлгъаныны сагъыш этиб ангыларгъа”  пикирди.

       

 

Бир патчахны багъалы бир саугъасыны сeнгe кeлтиргeн бир бoш адамны аягъыны уппа этиб, саугъаны иeсини танымагъан къаллай бир тeлилик эсe, алай да; тышындан игилик бeргeнча кёрюнгeн адамны махтаб, эм хапарын этиб, Аллаху Тагъаланы унутхан эсе, андан минг кeрeге уллу тeлиликди.

        Эй нафыс! Быллай акъылсыз бoлургъа излeмeй эсeнг; Аллах атына бeр.. Аллах атына ал.. Аллах атына башла.. Аллах атына ишлe.. Уассалам.

 

       

       

 

 

 

Хостинг от uCoz